Programski Centar Karlovac logo

BLAGAJNA
program za vođenje blagajničkog poslovanja

O programu
Blagajna
Osnovni podaci
Izvještaji
Rad s tablicama i podacima

PROGRAM BLAGAJNA

Blagajna je program za vođenje blagajne gotova novca, jednostavno evidentiranje i ispis uplatnica i isplatnica te automatsku izradu blagajničkog izvještaja za bilo koji željeni vremenski period. Blagajnički izvještaj se izrađuje potpuno automatski praktično jednim klikom miša na osnovu podataka o izdanim uplatnicama i isplatnicama unesenim u program. Sve što korisnik treba napraviti prilikom izrade blagajničkog izvještaja je unijeti početni i konačni datum razdoblja za koje želi napraviti blagajnički izvještaj, a sve ostalo program radi automatski. U blagajničkom izvještaju možete napraviti i specifikaciju gotova novca i dodati bilo koju napomenu u vezi samog blagajničkog izvještaja ili njegove izrade. Svaku uplatnicu i isplatnicu unesenu u program je moguće ispisati na bilo koji željeni format papira, a moguće je ispisati i zbirne liste uplatnica odnosno isplatnica zajedno s ukupnim iznosom. Program je moguće instalirati u više različitih mapa na istom računalu i tako nezavisno voditi više različitih blagajni.

U programu je moguće sistematizirati pojedine svrhe uplate i svrhe isplate kako bi se unos podataka u uplatnice i isplatnice pojednostavnio i ubrzao, a podaci unosili jednostavnim izborom sa liste. Isto se može napraviti i za osobe ili poslovne partnere na čije ime najčešće ispostavljate uplatnice i isplatnice. Program sadrži i nekoliko korisnih izvještaja kroz koje pregledno i jednostavno možete analizirati cjelokupno blagajničko poslovanje u bilo kojem vremenskom periodu. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Podatke je moguće izvesti i u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Blagajna

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.


UPLATNICE

U ovoj tablici evidentirate osnovne podatke o svim izdanim uplatnicama. Jedan primjer evidencije uplatnica je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Uplatnice

Svaki redak u tablici predstavlja jednu izdanu uplatnicu. Svaka uplatnica je određena svojim brojem, datumom, iznosom, valutom, osobom ili poslovnim partnerom kome je ispostavljena te svrhom uplate. Obavezno je popuniti polja Broj uplatnice, Datum i Iznos. Nova uplatnica se unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis. Prilikom unosa nove uplatnice program će automatski unijeti datum i definiranu valutu blagajne tako da te podatke nećete morati unositi ručno, no možete ih naknadno i promijeniti. Ukoliko kod početka korištenja programa već postoji neko početno stanje blagajne tada kao prvu uplatnicu trebate unijeti jednu u kojoj ćete u stupac Iznos unijeti početno stanje blagajne, a kao svrhu uplate možete navesti "Početno stanje".

Stupac Svrha uplate je povezano s evidencijom Svrhe uplate gdje možete unaprijed definirati neke često korištene svrhe uplate da bi ih ovdje mogli unositi jednostavnim izborom s liste čime ćete ubrzati unos podataka i sistematizirati ih. Na sličan način je i stupac Partner povezan s tablicom Partneri te u njoj možete definirati neke osobe ili poslovne partnere kojima se često izdaju uplatnice ili isplatnice, pa ćete i taj podatak moći unositi jednostavnim izborom s liste. Koristeći ove tehnike možete svaku uplatnicu napraviti za svega par sekundi. Ukoliko je potrebno možete definirati i OIB osobe ili poslovnog partnera.

Svaku pojedinu uplatnicu možete ispisati na pisač tako što ćete je najprije označiti pritiskom miša na zaglavlje s njezine lijeve strane (označena uplatnica poprima plavu boju pozadine), a zatim pritisnuti tipku Ispis uplatnice. Program će nakon toga formirati pregled ispisa odabrane uplatnice i prikazati ga u pregledniku. Taj pregled ispisa možete onda ispisati na bilo koji željeni format papira (A4, A5 itd.). Jedan primjer ispisa uplatnice je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Ispis uplatnice

Zbirni ispis više uplatnica možete obaviti tako što ćete najprije mišem označiti sve one uplatnice koje želite ispisati, a zatim pritisnuti tipku Ispis koja se nalazi s lijeve strane tablice. Pojedine uplatnice se odabiru (označavaju) pritiskom miša na zaglavlje s njihove lijeve strane, a označena uplatnica će poprimiti plavu boju pozadine. Nakon pritiska tipke Ispis program će formirati pregled ispisa i prikazati ga u pregledniku. Tu datoteku možete onda ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Prilikom formiranja zbirnog ispisa program zbraja sve iznose uplata i taj zbroj prikazuje na dnu ispod svih iznosa uplatnica. Jedan primjer zbirnog ispisa uplatnica je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Zbirni ispis uplatnica

Sve unesene uplatnice i bilo kakve naknadne promjene možete pohraniti pritiskom na tipku Pohrani.

Više o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u dijelu Rad s tablicama i podacima.


ISPLATNICE

U ovoj tablici evidentirate sve izdane isplatnice. Obavezno je popuniti polja Broj isplatnice, Datum i Iznos. Polje Svrha isplate je povezana s pomoćnom tablicom Svrhe isplate, pa tamo možete definirati neke češće korištene svrhe isplate radi njihovog bržeg unosa u isplatnice. Jedan primjer evidencije isplatnica je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Isplatnice

Svaku pojedinu isplatnicu je moguće ispisati na pisač tako što ćete je najprije označiti mišem, a zatim pritisnuti tipku Ispis isplatnice. Jedan primjer ispisa isplatnice je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Ispis isplatnice

Zbirni ispis isplatnica možete napraviti tako što ćete ih označiti mišem, a zatim pritisnuti tipku Ispis koja se nalazi s lijeve strane tablice. Program automatski računa i ukupni iznos svih odabranih isplatnica i ispisuje ga ispod svih podataka. Jedan primjer zbirnog ispisa isplatnica je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Zbirni ispis isplatnica


BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJI

Jedan od osnovnih ciljeva programa Blagajna je upravo jednostavna izrada blagajničkog izvještaja za bilo koji željeni vremenski period. Taj vremenski period može biti jedan dan, više dana, tjedan, mjesec itd. Sve što trebate napraviti za izradu blagajničkog izvještaja je unijeti početni datum razdoblja u polje Datum od, konačni datum razdoblja u polje Datum do i pritisnuti tipku Napravi blag. izvještaj. Program će tada automatski pronaći sve uplatnice i isplatnice koje ulaze u zadani vremenski period te izračunati stari saldo, ukupnu uplatu i isplatu u navedenom periodu, novi saldo i zbrojiti novac naveden u specifikaciji novca. Svi ti podaci će biti upisani u za to predviđena polja. Blagajnički izvještaji se izrađuju na obrascu prikazanom na sljedećoj slici:

Blagajna - Blagajnički izvještaji

Obrazac je podijeljen na dva dijela. U gornjem dijelu (tablici) se nalazi popis svih napravljenih blagajničkih izvještaja. Za svaki izvještaj trebate definirati njegov broj (polje Broj izvještaja) te početni i konačni datum razdoblja za koji želite napraviti izvještaj (polja Datum od i Datum do). Program prilikom izrade izvještaja u obzir uzima i oba granična datuma. Ostala polja korisnik ne treba popunjavati jer će njih program izračunati i popuniti automatski na način kako će biti opisano u nastavku.

U donjem dijelu obrasca se nalazi popis svih uplatnica i isplatnica koje ulaze u zadani vremenski period za koji se izrađuje blagajnički izvještaj i specifikacija novca u trenutku izrade blagajničkog izvještaja. Tu se još nalazi i dio za unos proizvoljne napomene o blagajničkom izvještaju. Podaci u donjem dijelu se odnose na onaj blagajnički izvještaj koji je u tom trenutku odabran u gornjoj tablici. Neki blagajnički izvještaj se u gornjoj tablici izabire jednostavnim klikom miša na zaglavlje s njegove lijeve strane. Trenutno odabrani (označeni) blagajnički izvještaj ima plavu boju pozadine.

Pojedina stranica donjeg dijela obrasca se odabire pritiskom miša na naziv iznad nje. U prvi list (stranicu) pod nazivom Uplate i isplate nije potrebno unositi nikakve podatke jer će na taj list program automatski unijeti sve uplatnice i isplatnice koje ulaze u zadani vremenski period za koji se blagajnički izvještaj izrađuje. Jedan primjer prvog lista sa popisom svih uplata i isplata koje ulaze u vremenski period za koji se blagajnički izvještaj izrađuje je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Blagajnički izvještaj - Uplate i isplate

Na drugom listu pod nazivom Specifikacija novca trebate pobrojati novac koji u trenutku izrade blagajničkog izvještaja imate u blagajni i te podatke unijeti u pripadajuća polja tablice koja su podijeljena prema postojećim apoenima novca. Ne trebate računati ukupne iznose apoena niti ih upisivati u polje Iznos jer će to program napraviti automatski nakon pritiska tipke Napravi blag. izvještaj. Jedan primjer stranice sa specifikacijom novca u blagajni je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Blagajnički izvještaj - Specifikacija novca

Na zadnji list pod nazivom Napomena možete unijeti neki proizvoljan komentar ili napomenu u vezi blagajničkog izvještaja.

Izrada novog blagajničkog izvještaja je vrlo jednostavna. Najprije se u gornjoj tablici unese novi blagajnički izvještaj pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi s lijeve strane gornje tablice i popune se polja Broj izvještaja, Datum od i Datum do. Kao broj izvještaja možete navesti bilo koju oznaku koja će vam omogućiti lakše praćenje napravljenih izvještaja. U polja Datum od i Datum do unosite početni i konačni datum razdoblja za koje pravite izvještaj. Granice razdoblja su također uključene u izradu izvještaja. Na primjer, ako izvještaj želite napraviti samo za jedan dan onda u polje Datum od i Datum do unesite isti datum. Ostala polja ne trebate popunjavati jer će ih program izračunati i popuniti automatski.

Već sada možete pritisnuti i tipku Pohrani da bi taj novi blagajnički izvještaj ostao evidentiran te ga možete odabrati (označiti) pritiskom na zaglavlje s njegove lijeve strane (ako već nije označen). Sada možete unijeti potrebne podatke na pojedine stranice donjeg dijela obrasca. Kao što je već rečeno, na prvu stranicu (Uplate i isplate) nije potrebno unositi nikakve podatke već možete jedino na drugi list (Specifikacija novca) unijeti popis novca i to samo količine pojedinih apoena u polje Količina. Iznose pojedinih apoena će program izračunati automatski. Jedino iznos pobrojanog sitnog novca unosite direktno u polje Iznos. Na list Napomena možete ako želite upisati neki proizvoljan komentar ili napomenu.

Nakon toga jednostavno pritisnite tipku Napravi blag. izvještaj. Program će tada automatski popuniti prvu stranicu s popisom uplatnica i isplatnica koje ulaze u zadani vremenski period, u drugom listu će izračunati pojedine iznose apoena novca (polje Iznos) te izračunati stari slado, ukupnu uplatu, ukupnu isplatu, novi saldo te ukupni zbroj novca i te podatke unijeti u gornju tablicu. Ako u blagajni nemate nikakvih nepravilnosti (viškova, manjkova itd.) tada bi se podatak u polju Novi saldo trebao slagati s podatkom u polju Zbroj novca odnosno stanje na uplatnicama i isplatnicama bi trebalo odgovarati pobrojanom novcu u blagajni u trenutku izrade blagajničkog izvještaja.

Ovime je izrada blagajničkog izvještaja završena i možete ga pohraniti pritiskom na tipku Pohrani. Svaki blagajnički izvještaj možete ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis blag. izvještaja. Nakon toga će program formirati pregled ispisa i prikazati ga u pregledniku. To onda možete ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Jedan primjer ispisa blagajničkog izvještaja je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Ispis blagajničkog izvještaja

Više o samom unosu podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete pronaći u poglavlju Rad s tablicama i podacima.


PODNOŽJE ZA BLAGAJNIČKE IZVJEŠTAJE

U ovoj tablici definirate podnožje koje će se pojaviti ispod svih podataka prilikom ispisa svakog blagajničkog izvještaja na pisač. Svaki redak teksta koji definirate će se pojaviti kao jedan redak teksta prilikom ispisa. Moguće je koristiti i prazne retke. Ovdje ćete vjerojatno definirati neki uobičajeni tekst, komentar ili napomenu koju obično koristite na svojim blagajničkim izvještajima. Jedan primjer definiranog podnožja za blagajničke izvještaje je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Podnožje za blagajničke izvještaje


POSTAVKE BLAGAJNE

Ovdje definirate valutu u kojoj se vodi blagajna, tj. onu u kojoj izrađujete uplatnice, isplatnice i blagajničke izvještaje. S obzirom na to da se ovaj program može instalirati u više različitih mapa i tako voditi više potpuno nezavisnih blagajni tada ovde možete definirati valutu u kojoj se određena instanca programa vodi. Na primjer, ako ste jednu instancu programa instalirali u mapu "BlagajnaEUR", a drugu u mapu "BlagajnaUSD" tada u prvoj blagajni trebate postaviti valutu na "EUR", a u drugoj na "USD". Tako ćete prvu blagajnu moći voditi u eurima, a drugu u američkim dolarima i one će biti potpuno nezavisne. Jedan primjer definiranja valute blagajne je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Postavke blagajne


PARTNERI

U ovoj pomoćnoj evidenciji je moguće definirati osnovne podatke o poslovnim partnerima kao što su naziv (prezime i ime), adresa, mjesto, OIB (ili PDV ID), brojevi telefona itd. Mogu se unijeti podaci o tvrtkama, obrtima, fizičkim osobama, vlastitim organizacijskim jedinicama ili bilo kojem drugom subjektu s kojim surađujete. Podatak koji se obavezno mora definirati je Naziv. Ostala polja se mogu popuniti, ali nije obavezno. Podaci iz ove evidencije se koriste za brže popunjavanje podataka o poslovnim partnerima ili korisnicima vaših usluga u mnogim drugim modulima i dijelovima programa. Prednost se sastoji u tome što će program nakon izbora naziva poslovnog partnera u polju Partner ostale podatke kao što su adresa, mjesto i OIB (ili PDV ID) popuniti automatski s podacima koje ste za tog poslovnog partnera ovdje definirali, pa te podatke nećete morati unositi ručno. Evidencija poslovnih partnera se u svakom trenutku može nadopuniti s novim podacima. Jedan primjer evidencije poslovnih partnera je prikazan na sljedećoj slici:

Partneri


SVRHE UPLATE

U ovoj pomoćnoj tablici je moguće napraviti popis pojedinih svrha uplate kako bi ih sistematizirali i brže unosili pri popunjavanju polja Svrha uplate u evidenciji uplatnica. Ovdje je naročito svrsishodno navesti one svrhe uplate koje se često pojavljuju. Jednom definirana svrha uplate se onda može koristiti neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste. Obavezno je popuniti barem polje Naziv. Jedan primjer ove pomoćne tablice je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Svrhe uplate


SVRHE ISPLATE

Namjena ove pomoćne tablice je definiranje pojedinih često korištenih svrha isplate kako bi se pojednostavio i ubrzao unos podataka u isplatnicama u stupac Svrha isplate.


UPLATE PO PARTNERIMA

Ovaj izvještaj prikazuje ukupne uplate po svakom pojedinom partneru (osobi, zaposleniku). Izvještaj je moguće napraviti za bilo koji željeni vremenski period. Jedan primjer izvještaja je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Uplate po partnerima


UPLATE PO SVRHAMA

U ovom izvještaju su prikazane ukupne uplate po svakoj pojedinoj svrhi uplate u zadanom vremenskom periodu. Jedan primjer je prikazan na sljedećoj slici:

Blagajna - Uplate po svrhama


ISPLATE PO PARTNERIMA

Ovaj izvještaj prikazuje ukupne isplate po svakom pojedinom partneru (osobi, zaposleniku) u zadanom vremenskom periodu.


ISPLATE PO SVRHAMA

Ovaj izvještaj prikazuje ukupne isplate po svakoj pojedinoj svrsi isplate u zadanom vremenskom periodu.


RAD S TABLICAMA I PODACIMA

Dodavanje zapisa

Podaci se u tablicu unose u obliku zapisa, jedan iza drugog. U tablicu je moguće unijeti neograničeni broj zapisa. Novi zapis se u tablicu unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis. Novi zapis se dodaje na kraj tablice, tj. kao zadnji zapis. Novounesenom zapisu program automatski dodjeljuje najveći redni broj i njega korisnik ne može mijenjati. Sva ostala polja osim rednog broja su potpuno prazna, pa ih korisnik može popuniti željenim podacima.

Umetanje zapisa

U tablici je moguće i umetanje novog zapisa na bilo koje mjesto u tablici. Novi zapis se u tablicu umeće tako, da najprije mišem označite onaj zapis ISPRED kojeg želite umetnuti novi, a zatim pritisnete tipku Umetni zapis. Program će tada ispred označenog zapisa umetnuti jedan novi prazan zapis i automatski renumerirati redne brojeve svih zapisa u tablici. Taj novi zapis je onda moguće popuniti željenim podacima.

Brisanje zapisa

Brisanje zapisa se odvija tako da najprije mišem označite onaj zapis koji želite obrisati, a zatim pritisnete tipku Briši zapis. Program će od vas prije izvođenja operacije brisanja zatražiti potvrdu za brisanje. Nakon brisanja odabranog zapisa, program će automatski renumerirati redne brojeve svih zapisa u tablici. Sa brisanjem zapisa trebate biti oprezni. Ako ste obrisali nešto što niste htjeli, nemojte pritiskati tipku Pohrani, pa se promjene neće evidentirati. Na nekim mjestima u programu je moguće brisanje samo trenutno zadnjeg zapisa u tablici i o tome će korisnik tijekom rada biti obaviješten.

Unos i izmjena podataka

Podatke je moguće unositi ili mijenjati na bilo kojem mjestu u tablici. Na polje u kojem želite promijeniti podatak je potrebno dvaput kliknuti mišem ili pritisnuti bilo koju tipku na tipkovnici (broj ili slovo). U drugom slučaju će se polje za unos podatka otvoriti tamo gdje se trenutno nalazi istaknut okvir (pravokutnik) koji označava trenutno aktivno polje u tablici. U polje za unos podatka unesite željeni podatak, a zatim mišem kliknite na neko drugo mjesto u tablici ili pritisnite tipku Enter ili tipku Tab da bi se polje za unos podatka zatvorilo, a podatak ostao upisan u tablici.

U nekim situacijama će se umjesto polja za unos podatka pojaviti lista s podacima sa koje je potrebno odabrati željeni podatak. Ovo se dešava kada je neko polje u tablici povezano s nekom drugom tablicom u programu u koju prethodno moraju biti uneseni podaci da bi se oni pojavili na listi. Korištenjem ovog načina unosa podataka određene podatke je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u druge dijelove programa unositi jednostavnim izborom sa liste. Na taj način unos podataka i cjelokupni rad s programom postaju pregledniji, jednostavniji i brži. Istovremeno je izbjegnut i ručni unos često korištenih podataka, a mogućnost krivog unosa podatka je praktično nepostojeća.

Redanje zapisa

Zapise u tablici je moguće poredati prema vrijednostima podataka u željenom stupcu. Redanje zapisa se inicira pritiskom na zaglavlje iznad stupca prema kojem želite poredati podatke. Podaci se uvijek sortiraju uzlazno od manje vrijednosti prema većoj ako se radi o brojevima ili po abecedi ako se radi o tekstualnim podacima. U slučaju tekstualnih podataka je potrebno obratiti pažnju na to da naša slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u redosljedu dolaze iza svih ASCII znakova, tj. iza slova "z". Ako sortirane podatke želite vratiti u prvobitni redosljed onda pritisnite zaglavlje stupca "Rbr.", pa će podaci biti poredani u onaj redosljed u kojem su bili i uneseni u tablicu.

Označavanje zapisa

Za neki zapis se može reći da je odabran ili označen kada je cijeli zapis ispisan nekom drugom bojom u odnosu na druge neoznačene zapise. Obično označeni zapis ili više njih imaju plavu ili zelenu boju pozadine. Pojedini zapis se označava tako da se mišem pritisne na zaglavlje s njegove lijeve strane. Osim samo jednog zapisa, moguće je označiti i više zapisa u nizu tako da se, držeći lijevu tipku miša pritisnutom, prijeđe preko lijevih zaglavlja svih onih zapisa koje želite označiti. Moguće je označiti i više zapisa ili grupa zapisa koji nisu u nizu tako da se drži pritisnuta tipka CTRL, dok se lijevom tipkom miša klikće ili prelazi preko zaglavlja svih onih zapisa koje želite označiti. Kod označavanja zapisa program pamti i sam redosljed njihovog označavanja, pa nije poželjno da se zapisi označavaju malo gore, malo dolje. Svi označeni zapisi se "odoznačavaju" jednostavnim klikom miša na bilo koje mjesto u tablici.

Pretraga podataka

Program pruža mogućnost pretrage pojedine tablice za određenim pojmom ili dijelom riječi. Traženi pojam je potrebno upisati u polje koje se nalazi iznad tipke Pretraga, a zatim pritisnuti tipku Pretraga. Kao rezultat pretrage program će označiti sva ona polja koja na bilo kojem mjestu sadrže traženi pojam. Pri tome nije bitno da li je traženi pojam pisan velikim ili malim slovima jer kod pretrage program ne pravi tu razliku.

Ispis podataka

Ukoliko u tablici nije označen niti jedan zapis, program će nakon pritiska tipke Ispis ispisati cijelu tablicu, tj. sve njezine zapise. Ukoliko želite ispisati samo neke određene zapise u tablici, potrebno ih je najprije označiti mišem, a zatim pritisnuti tipku Ispis. Program će tada ispisati samo označene zapise. Prilikom ispisa svakog dokumenta se u zaglavlju pojavljuju i oni vaši podaci koje imate definirane na glavnom dijalogu programa.

Pohrana podataka

Sve promjene koje je korisnik napravio nad podacima u tablici se ne pohranjuju na disk dok se ne pritisne tipka Pohrani. Tek nakon pritiska tipke Pohrani se sve promjene upisuju u datoteke i pohranjuju na disk.

"Backup" podataka

S vremena na vrijeme je poželjno napraviti sigurnosnu kopiju podataka za slučaj nekih nepredviđenih situacija na računalu, a kako bi podaci ostali sačuvani. U ovom programu je vrlo jednostavno napraviti kopiju podataka, pa i cijelog programa. Najjednostavnije rješenje je kopirati cijelu mapu (folder) u koju ste instalirali program na neko drugo mjesto. To "drugo mjesto" može biti bilo koje mjesto na računalu ili na nekom drugom računalu. Program će bez problema nastaviti raditi i nakon kopiranja ili premještanja na drugo mjesto.

Pravilan unos brojeva

Decimalni dio broja mora od njegovog cjelobrojnog dijela biti odvojen točkom. Ukoliko korisnik decimalni dio broja odvoji zarezom umjesto točkom, program će prilikom unosa podatka zarez automatski konvertirati u točku, tako da je za odvajanje decimalnog dijela broja u biti moguće koristiti i točku i zarez. Tisućice nije potrebno odvajati točkom ili zarezom, već se odvaja samo decimalni dio broja. Ukoliko u neko brojčano polje ne želite upisati nikakav podatak onda to polje ostavite prazno ili unesite 0 ili 0.00.

Pravilan unos datuma

U nekim tablicama je potrebno unositi datume. Datum se mora unositi u formatu GGGG-MM-DD gdje je GGGG godina od četiri znamenke, MM mjesec od dvije znamenke i DD dan od dvije znamenke. Npr. datum 1.7.2023. je potrebno unijeti kao 2023-07-01. Nekorištene znamenke je potrebno nadopuniti vodećim nulama. Ukoliko datum ipak unesete u našem udomaćenom formatu, program će ga sam konvertirati u potrebni oblik. Ovakav format pisanja datuma je jedini međunarodnim standardom prihvaćen format pisanja datuma (ISO 8601) u svrhu lakše razmjene podataka, posebno kada se radi o razmjeni računalnih podataka. Prilikom ispisa na pisač datumi će biti prikazani u našem uobičajenom formatu DD.MM.GGGG.

Pravilan unos vremena

U nekim tablicama je potrebno unositi podatak o vremenu. Vrijeme je potrebno unositi u formatu SS:MM gdje SS predstavlja sate, a MM minute. Na primjer, vrijeme 8 sati i 30 minuta je potrebno unijeti kao 08:30. Koristi se 24 satna reprezentacija vremena što znači da vrijeme 5 sati poslije podne treba unijeti kao 17:00, a ne kao 05:00. Na pisanje vremena se primjenjuje isti međunarodni standard kao i na pisanje datuma (ISO 8601).


U zaglavlju programa možete definirati svoje vlastite korisničke podatke kao što su adresa, OIB, brojevi telefona i ostali podaci te uključiti opciju Logo, a onda to sve pohraniti pritiskom na tipku Pohrani korisničke podatke. Ukoliko je opcija Logo uključena, program će prilikom svakog pokretanja učitati datoteku "logo128.bmp" koja se nalazi u glavnoj mapi (folderu) u kojoj imate instaliran program.

Svoj vlastiti logo možete unijeti u program tako što ćete datoteku koja sadrži sliku vašeg logo-a otvoriti u bilo kojem programu za obradu slike kao što je npr. program "Paint" koji se u windowsima već nalazi predinstaliran. Zatim korištenjem naredbe File -> Save As trebate tu sliku pohraniti pod nazivom "logo128.bmp" u glavnu mapu (folder) u kojoj imate instaliran program. Prilikom pohrane će vas windowsi pitati da li već postojeću datoteku želite zamijeniti ovom novom i vi odgovorite da želite. Nakon što ste svoj logo pohranili u glavnu mapu programa on će se pojavljivati prilikom svakog pokretanja programa i ispisivati u zaglavlju svakog dokumenta prilikom njegova ispisa na pisač.


© Programski Centar Karlovac