Programski Centar Karlovac logo

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
program za vođenje financijskog knjigovodstva

O programu
Financijsko knjigovodstvo
Izvještaji
Rad s tablicama i podacima

PROGRAM FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Financijsko knjigovodstvo je program za vođenje financijskog knjigovodstva poduzetnika. Mogu ga koristiti svi poslovni subjekti koji imaju obavezu vođenja dvojnog knjigovodstva bez obzira na to kojom djelatnosti se bave. Osnovne karakteristike programa su preglednost i jednostavnost korištenja jer je svaku temeljnicu koja se unosi u financijsko knjigovodstvo dovoljno proknjižiti samo jednom, a program onda dnevnik i glavnu knjigu formira potpuno automatski. Na taj način je dvostruki ili višestruki unos istih podataka potpuno izbjegnut. Prilikom svakog knjiženja u financijsko knjigovodstvo program automatski vodi računa o ravnoteži dugovne i potražne strane tako da je mogućnost formalnih pogrešaka knjiženja potpuno eliminirana. Ni u jednom trenutku rada s programom nije potrebno obavljati usklađivanje dnevnika i glavne knjige jer su podaci u njima u svakom trenutku usklađeni i koherentni.

U program je uključen i kontni plan za poduzetnike, a koji svaki poduzetnik može dodatno prilagoditi svojim potrebama i načinu poslovanja. U programu je u svakom trenutku moguće napraviti bruto bilancu za cijelu poslovnu godinu ili za bilo koje željeno vremensko razdoblje. Također je moguće napraviti i rekapitulaciju cijelog knjigovodstva po pojedinim razredima, grupama kontiju, troznamenkastim kontima itd. i koristeći te podatke lako napraviti bilo koji željeni financijski izvještaj, pokazatelj ili statistiku. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili jednostavno izvesti u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

Nakon pokretanja programa na ekranu će se pojaviti slijedeći dijalog:

Financijsko knjigovodstvo

To je glavni dijalog za rad s programom. Pritiskom na neku od tipki na glavnom dijalogu pokrenut će se neka evidencija podataka ili izvještaj. Tipke su grupirane prema namjeni radi bolje preglednosti. Pritiskom na tipku Pomoć pojavit će se interaktivni sustav pomoći u kojem možete u više detalja saznati o dijelu programa koji vas zanima. Svi podaci prikazani u nastavku ove dokumentacije su samo demonstrativnog karaktera.


KNJIŽENJA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

U ovom dijelu programa se odvijaju sva knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Evidencija u koju se unose knjiženja je napravljena tako da bi proces knjiženja bio što pregledniji, jednostavniji i razumljiv čak i početnicima u vođenju dvojnog knjigovodstva. Knjižiti se mogu sve vrste temeljnica kao što su ulazni računi, izlazni računi, izvatci sa žiro računa itd., ali i posebno napravljeni nalozi za knjiženje koji mogu sadržavati i zbirne podatke iz ostalih (analitičkih) dijelova knjigovodstva poduzetnika. Svako knjiženje dokumenta u financijsko knjigovodstvo se obavlja samo jedanput, a program sve druge evidencije kao što su dnevnik financijskog knjigovodstva i glavna knjiga financijskog knjigovodstva formira potpuno automatski čime se proces knjiženja bitno ubrzava. Ovdje se također unosi i početno stanje financijskog knjigovodstva koje je potrebno knjižiti kao prvu temeljnicu. Jedan primjer obrasca za unos svih knjiženja u financijsko knjigovodstvo je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Knjiženja

Evidencija knjiženja je podijeljena na dva dijela (tablice). U gornjoj tablici se nalaze osnovni podaci svake pojedine temeljnice koja se knjiži, a u donjoj tablici se nalaze stavke i protustavke svakog pojedinog knjiženja. Ovdje je važno napomenuti da se podaci u donjoj tablici odnose samo na onu temeljnicu koja je u tom trenutku odabrana (označena) u gornjoj tablici. Pojedina temeljnica se označava pritiskom miša na zaglavlje s njezine lijeve strane, a označena temeljnica poprima plavu boju pozadine.

Svako novo knjiženje temeljnice se odvija tako da se najprije u gornju tablicu unese jedan novi zapis pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi sa lijeve strane gornje tablice. U novounesenom zapisu se obavezno moraju popuniti polja Datum, Vrsta tem. i Broj tem., a u polje Opis se može unijeti neki proizvoljni opis tog knjiženja. Polja Duguje, Potražuje i Saldo u gornjoj tablici nije potrebno popunjavati jer će ta polja program popuniti automatski. U polje Datum unosite datum knjiženja, u polju Vrsta tem. se sa liste izabire vrsta temeljnice koja se knjiži, a koja može biti početno stanje, izlazni račun, ulazni račun, izvadak sa žiro-računa i slično, a može biti i neka posebno napravljena temeljnica u obliku naloga za knjiženje, a koja može sadržavati neke zbirne podatke i veći broj stavki i protustavki. Pojedine vrste temeljnica je moguće definirati u pomoćnoj tablici Vrste temeljnica da bi se ubrzao unos podataka. U polje Broj tem. se unosi broj temeljnice koja se knjiži. Kad ste popunili navedena polja u gornjoj tablici možete pritisnuti tipku Pohrani da bi promjene koje ste unijeli ostale zapamćene, a novounesena temeljnica ostala evidentirana,

Sada lijevom tipkom miša označite novounesenu temeljnicu u gornjoj tablici pritiskom na zaglavlje s njezine lijeve strane (ako već nije označena) i možete početi unos pojedinih stavki i protustavki tog knjiženja u donju tablicu. U donju tablicu može biti unesen neograničeni broj stavki i protustavki zavisno od toga šta zahtijeva knjiženje neke konkretne temeljnice. Nove stavke i protustavke se u donju tablicu unose pritiskom na tipku Dodaj zapis koja se nalazi sa lijeve strane donje tablice. Kod unosa neke stavke ili protustavke je u polje Konto potrebno unijeti broj konta na koji se knjiži, a program će automatski popuniti polje Naziv konta s nazivom tog konta kako ga imate definirano u kontnom planu. U polja Duguje i Potražuje upisujete iznose pojedinih stavki i protustavki.

Kod svakog knjiženja u financijsko knjigovodstvo zbroj stupca Duguje mora biti jednak zbroju stupca Potražuje. Da bi se izbjeglo ručno zbrajanje i provjeravanje pogotovo ako je za neko knjiženje unesen veći broj stavki i protustavki te da bi mogućnost formalnih pogrešaka unosa podataka bila potpuno eliminirana, program pruža mogućnost jednostavne provjere napravljenog knjiženja. Nakon što ste unijeli sve stavke i protustavke nekog knjiženja jednostavno pritisnite tipku Izračunaj saldo. Program će tada automatski zbrojiti sve podatke u stupcu Duguje u donjoj tablici i taj podatak unijeti u polje Duguje u gornjoj tablici. Isto će napraviti i s poljem Potražuje. Nakon toga će izračunati polje Saldo u gornjoj tablici. Ako je knjiženje pravilno provedeno njegov saldo mora biti "0.00" što znači da su dugovna i potražna strana tog knjiženja u ravnoteži. Sukladno ovome će i podaci u dnevniku i na kontima glavne knjige također biti usklađeni i koherentni, pa neće postojati potreba za bilo kakvom kontrolom formalne ispravnosti unesenih podataka, za usklađivanjem dnevnika i glavne knjige i slično. Na kraju cijelog postupka knjiženja pritisnite tipku Pohrani da bi cijelo napravljeno knjiženje ostalo evidentirano.

Pritiskom na tipku Ispis temeljnice možete trenutno odabranu (označenu) temeljnicu knjiženja u financijsko knjigovodstvo ispisati na pisač. Jedan primjer ispisa proknjižene temeljnice je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Ispis knjiženja

Na samom početku rada s programom je potrebno unijeti početno stanje financijskog knjigovodstva koje predstavlja početni saldo svakog pojedinog konta na koji je bilo knjiženja. Podaci o trenutnom saldu svakog pojedinog konta se najlakše mogu dobiti iz bruto bilance. Više riječi o izradi bruto bilance u ovom programu će biti kasnije. Ukoliko ste program počeli koristiti negdje u sredini poslovne godine, a do tada ste koristili neki drugi program ili knjigovodstvo vodili ručno, tada jednostavno napravite bruto bilancu ili na neki drugi način saldirajte konta na koja je bilo knjiženja, zatim te podatke o početnim saldima pojedinih konta unesite u ovaj program kao početno stanje i dalje možete raditi s ovim programom.

Početno stanje financijskog knjigovodstva je najbolje unijeti kao početnu (prvu) temeljnicu pod nazivom temeljnice "Početno stanje", a zatim u donju tablicu unijeti sva početna salda pojedinih konta, a koja mogu biti dugovna ili potražna. Dakle, i temeljnicu "Početno stanje" unosite kao i svaku drugu temeljnicu. Na kraju unosa temeljnice početnog stanja je također potrebno pritisnuti tipku Izračunaj saldo jer i saldo temeljnice početnog stanja kao i svake druge proknjižene temeljnice mora biti "0.00", tj. dugovna i potražna strana moraju biti u ravnoteži. Jedan primjer unosa prve temeljnice s unesenim početnim stanjem financijskog knjigovodstva je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Početno stanje

Početno stanje financijskog knjigovodstva možete unijeti i iz bruto bilance korištenjem tipke Import koja se nalazi s lijeve strane donje tablice. Taj pristup možete koristiti kod prijelaza iz jedne godine u drugu. Na primjer, ako ste financijsko knjigovodstvo za 2023. godinu vodili u mapi "Financijsko2023", a za 2024. godinu u mapi "Financijsko2024", tada na kraju 2023. napravite bruto bilancu za 2023. godinu i podatke iz te bruto bilance izvezite u bilo koju datoteku korištenjem tipke Eksport za početno stanje koja se nalazi u bruto bilanci. Zatim u financijskom knjigovodstvu za 2024. godinu kao prvu temeljnicu unesite temeljnicu početnog stanja te korištenjem tipke Import učitajte podatke iz one datoteke u koju ste pohranili bruto bilancu za 2023. godinu. Na taj način možete izbjeći ručni unos početnog stanja odnosno prijepis podataka iz bruto bilance prethodne godine. Na kraju još samo pritisnite tipku Izračunaj saldo da bi program izračunao saldo cijele temeljnice, to pohranite i već možete nastaviti raditi dalje u novoj godini. Više riječi o bruto bilanci će biti nešto kasnije.

Više o samoj tehnici unosa podataka u tablice, njihovoj promjeni, brisanju, ispisu i svemu ostalom možete vidjeti u poglavlju Rad s tablicama i podacima.


DNEVNIK FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Na osnovu svih napravljenih knjiženja u financijsko knjigovodstvo program automatski izrađuje dnevnik financijskog knjigovodstva. Tako je postignuto da se podaci unose brže, pregledniji su, a dvostruki unos podataka je potpuno izbjegnut. Istovremeno, ako su sva knjiženja ispravno provedena tada će i podaci u dnevniku također biti ispravni. S obzirom na to da se dnevnik financijskog knjigovodstva izrađuje automatski u njega nije potrebno unositi nikakve nove podatke. Jedan primjer dnevnika financijskog knjigovodstva je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Dnevnik

Ako cijeli dnevnik financijskog knjigovodstva želite ispisati na pisač tada pritisnite tipku Ispis. Ukoliko želite ispisati samo neke podatke (stavke) dnevnika, na primjer samo podatke za 7. mjesec, tada željene stavke označite mišem i pritisnite tipku Ispis. Program će tada ispisati samo označene stavke dnevnika. Jedan primjer ispisa dnevnika financijskog knjigovodstva je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Ispis dnevnika


GLAVNA KNJIGA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Na osnovu svih napravljenih knjiženja u financijsko knjigovodstvo program automatski izrađuje i glavnu knjigu financijskog knjigovodstva i sva pripadajuća konta. Program izrađuje samo ona konta glavne knjige na kojima postoji barem jedno knjiženje. Niti u glavnu knjigu nije potrebno unositi nikakve nove podatke jer program sva konta glavne knjige i njihova pripadajuća knjiženja formira potpuno automatski. Jedan primjer glavne knjige za prethodno opisana knjiženja u financijsko knjigovodstvo je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Glavna knjiga

Glavna knjiga financijskog knjigovodstva se sastoji iz dva dijela odnosno tablice. U gornjoj tablici se nalazi popis svih onih konta glavne knjige na koja je napravljeno barem jedno knjiženje, a u donjoj tablici se nalaze sva knjiženja na onaj konto koji je u tom trenutku odabran (označen) u gornjoj tablici. Pregledavanje pojedinih konta glavne knjige financijskog knjigovodstva je vrlo jednostavno i intuitivno. Pritiskom miša na lijevo zaglavlje nekog konta u gornjoj tablici u donjoj tablici će se pojaviti sva knjiženja provedena na taj konto. U primjeru na gornjoj slici je odabran (označen) konto "1000 - Žiro račun u banci", a u donjoj tablici su prikazana sva knjiženja na taj konto.

Svaki pojedini konto glavne knjige financijskog knjigovodstva i sva pripadajuća knjiženja na taj konto je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis konta glavne knjige. Ukoliko želite ispisati samo neka knjiženja tada u donjoj tablici označite ta knjiženja i pritisnite tipku Ispis konta glavne knjige. Program će tada ispisati samo označena knjiženja na konto. Primjer ispisa svih knjiženja na konto "1000 - Žiro račun u banci" je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Ispis konta glavne knjige


KONTNI PLAN

Ova evidencija sadrži kontni plan prema kojem se odvijaju sva knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Uz program se isporučuje RRIF-ov kontni plan za poduzetnike, a koji svaki poduzetnik može naknadno promijeniti i uskladiti s prirodom svog poslovanja. U kontni plan se mogu unositi novi konti, brisati već postojeći ili jednostavno mijenjati nazive pojedinih konta. Pri tome treba imati u vidu da brojevi pojedinih konta moraju biti jedinstveni i ne smiju se ponavljati. Jedan primjer RRIF-ovog kontnog plana je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Kontni plan

Polje Konto sadrži broj konta, a polje Naziv konta sadrži njegov naziv. Novi konto možete unijeti na bilo koje mjesto u kontnom planu tako što ćete mišem označiti onaj konto ISPRED kojeg želite unijeti novi konto, a onda pritisnuti tipku Umetni zapis. Program će tada na to mjesto unijeti novi zapis, a vi u njega onda možete unijeti željeni broj i naziv konta. Pojedini konto možete obrisati iz kontnog plana tako što ćete taj konto označiti mišem, a zatim pritisnuti tipku Briši zapis. Program će tada obrisati označeni konto. Novi konto možete unijeti i na sami kraj kontnog plana korištenjem tipke Dodaj zapis. Sve promjene koje ste napravili u kontnom planu možete pohraniti pritiskom na tipku Pohrani.


VRSTE TEMELJNICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Namjena ove tablice je uglavnom pomoćna. U njoj se definiraju pojedine vrste temeljnica koje se obično knjiže u financijskom knjigovodstvu. Ovdje uneseni podaci će se pojaviti na listi prilikom unosa podatka u polje Vrsta tem. u evidenciji Knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Namjena ove tablice je da bi se knjiženja ubrzala i pojednostavnila jer ćete jednom definirane vrste temeljnica moći odabrati s liste, a ne ih uvijek unositi ručno. Podatke unesene u ovu tablicu vjerojatno neće biti potrebno mijenjati, no po potrebi to možete i učiniti. Jedan primjer ove tablice je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Vrste temeljnica


VIŠESTRUKA INSTALACIJA PROGRAMA

Program Financijsko knjigovodstvo je moguće instalirati u više različitih mapa (foldera) gdje onda možete nezavisno voditi financijska knjigovodstva svake pojedine poslovne godine. Jednu instancu programa možete instalirati npr. u mapu "Financijsko2023", drugu u "Financijsko2024" itd. Pri tome će sva ta knjigovodstva biti međusobno nezavisna.


BRUTO BILANCA

Bruto bilanca je jedan od osnovnih izvještaja i pokazatelja trenutnog stanja financijskog knjigovodstva. U bruto bilanci su prikazani svi konti na koje postoji barem jedno knjiženje te ukupni iznosi dugovnih i potražnih strana te saldo svakog pojedinog konta. Saldo nekog konta može biti dugovni ili potražni. Kod inicijalnog pokretanja izvještaja on će biti napravljen za cijelu tekuću godinu, no moguće ga je napraviti i za bilo koje drugo željeno vremensko razdoblje tako što ćete u polja Datum od i Datum do unijeti početni i konačni datum željenog vremenskog perioda i pritisnuti tipku Napravi izvještaj. Jedan primjer bruto bilance napravljene za cijelu poslovnu godinu je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Bruto bilanca

Cijelu bruto bilancu je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis. Ukoliko želite ispisati samo neke određene konte ili raspon konta tada ih označite mišem i pritisnite tipku Ispis.

Korištenjem tipke Eksport za početno stanje možete sve podatke iz bruto bilance izvesti u bilo koju datoteku, a onda tu datoteku učitati u temeljnicu početnog stanja korištenjem tipke Import koja se nalazi u evidenciji Knjiženja u financijsko knjigovodstvo s lijeve strane donje tablice. Tako jednostavno možete napraviti prijenos početnog stanja u sljedeću godinu. Na primjer, ako ste financijsko knjigovodstvo za 2023. godinu vodili u mapi "Financijsko2023", a za 2024. godinu vodite u mapi "Financijsko2024", tada na kraju 2023. godine napravite bruto bilancu i izvezite u bilo koju datoteku korištenjem tipke Eksport za početno stanje. Zatim u financijskom knjigovodstvu za 2024. godinu kao prvu temeljnicu knjiženja unesite temeljnicu početnog stanja i korištenjem tipke Import unesite datoteku u koju ste pohranili bruto bilancu za 2023. godinu.


REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Rekapitulacija po kontima financijskog knjigovodstva je slična bruto bilanci s tom razlikom što je ovaj izvještaj moguće napraviti za bilo koji nivo financijskog knjigovodstva. Nivo za koji se izvještaj izrađuje je moguće odabrati u polju Nivo. Moguće je odabrati bilo koji nivo između 1 i 9. Na primjer, ako se stavi Nivo=3 program će napraviti rekapitulaciju svih troznamenkastih konta. Pri tome će četveroznamenkasta (analitička) konta biti zbrojena onom troznamenkastom kontu kojem pripadaju. Jedan primjer rekapitulacije po kontima za Nivo=3 je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Rekapitulacija po troznamenkastim kontima

Ako se, pak, postavi Nivo=1 i pritisne tipka Napravi rekapitulaciju, program će zbirnu rekapitulaciju napraviti za cijele razrede kontnog plana. Jedan primjer rekapitulacije po kontima za Nivo=1 je prikazan na sljedećoj slici:

Financijsko knjigovodstvo - Rekapitulacija po razredima kontnog plana

Ovaj izvještaj je koristan za izradu bilance i drugih financijskih izvještaja prilikom izrade kojih je potrebno znati kakvo je zbirno stanje financijskog knjigovodstva po pojedinim razredima, grupama kontiju ili troznamenkastim kontima.

Napravljenu rekapitulaciju po kontima je moguće ispisati na pisač pritiskom na tipku Ispis.


RAD S TABLICAMA I PODACIMA

Dodavanje zapisa

Podaci se u tablicu unose u obliku zapisa, jedan iza drugog. U tablicu je moguće unijeti neograničeni broj zapisa. Novi zapis se u tablicu unosi pritiskom na tipku Dodaj zapis. Novi zapis se dodaje na kraj tablice, tj. kao zadnji zapis. Novounesenom zapisu program automatski dodjeljuje najveći redni broj i njega korisnik ne može mijenjati. Sva ostala polja osim rednog broja su potpuno prazna, pa ih korisnik može popuniti željenim podacima.

Umetanje zapisa

U tablici je moguće i umetanje novog zapisa na bilo koje mjesto u tablici. Novi zapis se u tablicu umeće tako, da najprije mišem označite onaj zapis ISPRED kojeg želite umetnuti novi, a zatim pritisnete tipku Umetni zapis. Program će tada ispred označenog zapisa umetnuti jedan novi prazan zapis i automatski renumerirati redne brojeve svih zapisa u tablici. Taj novi zapis je onda moguće popuniti željenim podacima.

Brisanje zapisa

Brisanje zapisa se odvija tako da najprije mišem označite onaj zapis koji želite obrisati, a zatim pritisnete tipku Briši zapis. Program će od vas prije izvođenja operacije brisanja zatražiti potvrdu za brisanje. Nakon brisanja odabranog zapisa, program će automatski renumerirati redne brojeve svih zapisa u tablici. Sa brisanjem zapisa trebate biti oprezni. Ako ste obrisali nešto što niste htjeli, nemojte pritiskati tipku Pohrani, pa se promjene neće evidentirati. Na nekim mjestima u programu je moguće brisanje samo trenutno zadnjeg zapisa u tablici i o tome će korisnik tijekom rada biti obaviješten.

Unos i izmjena podataka

Podatke je moguće unositi ili mijenjati na bilo kojem mjestu u tablici. Na polje u kojem želite promijeniti podatak je potrebno dvaput kliknuti mišem ili pritisnuti bilo koju tipku na tipkovnici (broj ili slovo). U drugom slučaju će se polje za unos podatka otvoriti tamo gdje se trenutno nalazi istaknut okvir (pravokutnik) koji označava trenutno aktivno polje u tablici. U polje za unos podatka unesite željeni podatak, a zatim mišem kliknite na neko drugo mjesto u tablici ili pritisnite tipku Enter ili tipku Tab da bi se polje za unos podatka zatvorilo, a podatak ostao upisan u tablici.

U nekim situacijama će se umjesto polja za unos podatka pojaviti lista s podacima sa koje je potrebno odabrati željeni podatak. Ovo se dešava kada je neko polje u tablici povezano s nekom drugom tablicom u programu u koju prethodno moraju biti uneseni podaci da bi se oni pojavili na listi. Korištenjem ovog načina unosa podataka određene podatke je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u druge dijelove programa unositi jednostavnim izborom sa liste. Na taj način unos podataka i cjelokupni rad s programom postaju pregledniji, jednostavniji i brži. Istovremeno je izbjegnut i ručni unos često korištenih podataka, a mogućnost krivog unosa podatka je praktično nepostojeća.

Redanje zapisa

Zapise u tablici je moguće poredati prema vrijednostima podataka u željenom stupcu. Redanje zapisa se inicira pritiskom na zaglavlje iznad stupca prema kojem želite poredati podatke. Podaci se uvijek sortiraju uzlazno od manje vrijednosti prema većoj ako se radi o brojevima ili po abecedi ako se radi o tekstualnim podacima. U slučaju tekstualnih podataka je potrebno obratiti pažnju na to da naša slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u redosljedu dolaze iza svih ASCII znakova, tj. iza slova "z". Ako sortirane podatke želite vratiti u prvobitni redosljed onda pritisnite zaglavlje stupca "Rbr.", pa će podaci biti poredani u onaj redosljed u kojem su bili i uneseni u tablicu.

Označavanje zapisa

Za neki zapis se može reći da je odabran ili označen kada je cijeli zapis ispisan nekom drugom bojom u odnosu na druge neoznačene zapise. Obično označeni zapis ili više njih imaju plavu ili zelenu boju pozadine. Pojedini zapis se označava tako da se mišem pritisne na zaglavlje s njegove lijeve strane. Osim samo jednog zapisa, moguće je označiti i više zapisa u nizu tako da se, držeći lijevu tipku miša pritisnutom, prijeđe preko lijevih zaglavlja svih onih zapisa koje želite označiti. Moguće je označiti i više zapisa ili grupa zapisa koji nisu u nizu tako da se drži pritisnuta tipka CTRL, dok se lijevom tipkom miša klikće ili prelazi preko zaglavlja svih onih zapisa koje želite označiti. Kod označavanja zapisa program pamti i sam redosljed njihovog označavanja, pa nije poželjno da se zapisi označavaju malo gore, malo dolje. Svi označeni zapisi se "odoznačavaju" jednostavnim klikom miša na bilo koje mjesto u tablici.

Pretraga podataka

Program pruža mogućnost pretrage pojedine tablice za određenim pojmom ili dijelom riječi. Traženi pojam je potrebno upisati u polje koje se nalazi iznad tipke Pretraga, a zatim pritisnuti tipku Pretraga. Kao rezultat pretrage program će označiti sva ona polja koja na bilo kojem mjestu sadrže traženi pojam. Pri tome nije bitno da li je traženi pojam pisan velikim ili malim slovima jer kod pretrage program ne pravi tu razliku.

Ispis podataka

Ukoliko u tablici nije označen niti jedan zapis, program će nakon pritiska tipke Ispis ispisati cijelu tablicu, tj. sve njezine zapise. Ukoliko želite ispisati samo neke određene zapise u tablici, potrebno ih je najprije označiti mišem, a zatim pritisnuti tipku Ispis. Program će tada ispisati samo označene zapise. Prilikom ispisa svakog dokumenta se u zaglavlju pojavljuju i oni vaši podaci koje imate definirane na glavnom dijalogu programa.

Pohrana podataka

Sve promjene koje je korisnik napravio nad podacima u tablici se ne pohranjuju na disk dok se ne pritisne tipka Pohrani. Tek nakon pritiska tipke Pohrani se sve promjene upisuju u datoteke i pohranjuju na disk.

"Backup" podataka

S vremena na vrijeme je poželjno napraviti sigurnosnu kopiju podataka za slučaj nekih nepredviđenih situacija na računalu, a kako bi podaci ostali sačuvani. U ovom programu je vrlo jednostavno napraviti kopiju podataka, pa i cijelog programa. Najjednostavnije rješenje je kopirati cijelu mapu (folder) u koju ste instalirali program na neko drugo mjesto. To "drugo mjesto" može biti bilo koje mjesto na računalu ili na nekom drugom računalu. Program će bez problema nastaviti raditi i nakon kopiranja ili premještanja na drugo mjesto.

Pravilan unos brojeva

Decimalni dio broja mora od njegovog cjelobrojnog dijela biti odvojen točkom. Ukoliko korisnik decimalni dio broja odvoji zarezom umjesto točkom, program će prilikom unosa podatka zarez automatski konvertirati u točku, tako da je za odvajanje decimalnog dijela broja u biti moguće koristiti i točku i zarez. Tisućice nije potrebno odvajati točkom ili zarezom, već se odvaja samo decimalni dio broja. Ukoliko u neko brojčano polje ne želite upisati nikakav podatak onda to polje ostavite prazno ili unesite 0 ili 0.00.

Pravilan unos datuma

U nekim tablicama je potrebno unositi datume. Datum se mora unositi u formatu GGGG-MM-DD gdje je GGGG godina od četiri znamenke, MM mjesec od dvije znamenke i DD dan od dvije znamenke. Npr. datum 1.7.2023. je potrebno unijeti kao 2023-07-01. Nekorištene znamenke je potrebno nadopuniti vodećim nulama. Ukoliko datum ipak unesete u našem udomaćenom formatu, program će ga sam konvertirati u potrebni oblik. Ovakav format pisanja datuma je jedini međunarodnim standardom prihvaćen format pisanja datuma (ISO 8601) u svrhu lakše razmjene podataka, posebno kada se radi o razmjeni računalnih podataka. Prilikom ispisa na pisač datumi će biti prikazani u našem uobičajenom formatu DD.MM.GGGG.

Pravilan unos vremena

U nekim tablicama je potrebno unositi podatak o vremenu. Vrijeme je potrebno unositi u formatu SS:MM gdje SS predstavlja sate, a MM minute. Na primjer, vrijeme 8 sati i 30 minuta je potrebno unijeti kao 08:30. Koristi se 24 satna reprezentacija vremena što znači da vrijeme 5 sati poslije podne treba unijeti kao 17:00, a ne kao 05:00. Na pisanje vremena se primjenjuje isti međunarodni standard kao i na pisanje datuma (ISO 8601).


U zaglavlju programa možete definirati svoje vlastite korisničke podatke kao što su adresa, OIB, brojevi telefona i ostali podaci te uključiti opciju Logo, a onda to sve pohraniti pritiskom na tipku Pohrani korisničke podatke. Ukoliko je opcija Logo uključena, program će prilikom svakog pokretanja učitati datoteku "logo128.bmp" koja se nalazi u glavnoj mapi (folderu) u kojoj imate instaliran program.

Svoj vlastiti logo možete unijeti u program tako što ćete datoteku koja sadrži sliku vašeg logo-a otvoriti u bilo kojem programu za obradu slike kao što je npr. program "Paint" koji se u windowsima već nalazi predinstaliran. Zatim korištenjem naredbe File -> Save As trebate tu sliku pohraniti pod nazivom "logo128.bmp" u glavnu mapu (folder) u kojoj imate instaliran program. Prilikom pohrane će vas windowsi pitati da li već postojeću datoteku želite zamijeniti ovom novom i vi odgovorite da želite. Nakon što ste svoj logo pohranili u glavnu mapu programa on će se pojavljivati prilikom svakog pokretanja programa i ispisivati u zaglavlju svakog dokumenta prilikom njegova ispisa na pisač.


© Programski Centar Karlovac